ПРОЕКТ "Равен достъп до училищно образование" 2022/ 2023 с I клас