Целите на училището са следните

1. Утвърждаване на ОУ "Христо Ботев" като средищно училище със специфичен облик, изграждащо образовани личности.

2. Повишаване на качеството на предлаганото образование.

3. Повишаване на квалификацията на учителите и усъвършенстване на професионалните умения на училищния екип.

4. Опазване и подобряване на МТБ на училището за осигуряване на съвременен учебен процес и безопасна, спокойна и естетична среда на обучение и труд.

 

 Веска Василeва Илиева
Веска Василeва Илиева

Директор

1. Айфер Айдън - Учител, начален етап

2. Мергюл Хайриева - Старши учител, начален етап

3. Милена Маркова - Учител, начален етап, дейности в целодневна организация

4. Пенчо Василев - Учител, Български език и литература

5. Гюлеян Реджебова - Старши учител, Математика,Информационни технологии, Физика и астрономия, Системен администратор на електронен дневник

6. Ивайло Милев - Старши учител, История и цивилизация, География и икономика

7. Десислав Ганчев - Учител, ФВС, Биология и здр., Човекът и природата